VÄLKOMMEN TILL TECKENFÖRLAGETS I BROMMA OFFICIELLA HEMSIDA
 www.@teckenforlaget.info
       
 
teckenforlaget.info
 
 
Om tecken för hörande barn!
 
 
 
 
OBSERVERA att böcker med tecken till tal följer svenskan och är gjorda för hörande barn som behöver hjälp av tecken för att lära sig språk och tal och får ej blandas ihop med teckenspråk!
Eftersom teckenspråk inte har något traditionellt skriftspråk och inte bygger på ljud kan det varken tryckas på papper eller spelas in som talbok.
TECKENSPRÅKET MÅSTE LÄSAS PÅ MEDIER SOM KAN VISA RÖRLIGA BILDER, DVS. PÅ DVD ELLER VIDEO!
Tankar kring hur teckenmiljön och teckenleksaker
underlättar och påverkar barnets språk och teckeninlärning

Viktigt med en fungerande teckenmiljö!
Hörande barn som av olika anledningar behöver tecken till tal för
att lära sig prata behöver också en fungerande teckenmiljö.

Att skapa en fungerande teckenmiljö ställer stora krav
på omgivningen och är oerhört viktigt för att tecknen
skall utvecklas till teckenkommunikation. Barnets
språkutveckling gynnas nämligen av en familjesituation
där de vuxna talar och tecknar med barnet.

Alla tecknar med alla!
Om alla vuxna och barn alltid pratar och tecknar med
varandra, behöver aldrig tecken barnen känna sig
utestängda från gemenskapen. Motivationen att
använda tecken blir också större om alla tecknar med
varandra och barnet.

Att alla tecknar innebär också att barnet får tillfälle
till teckenkommunikation med olika människor i många
olikartade situationer och möjlighet till upprepning av
samma tecken.

Det är nödvändigt att upprepning av samma tecken sker
i olika situationer för att den passiva förståelsen skall
utveckla härmning och senare spontan användning av
egna tecken.

Tecken lärs in i situationen!
Tecknen används precis som i talet i varje naturlig situation,
så att tecknen får en direkt koppling till begreppet och symbolen.
Tecknet för t.ex. katt lärs in när barnet ser en
katt på promenaden och tecknet för bada lärs in när man
badar osv.

Precis så fungerar det också när barnet ser handalfabetade
ord, tecken i böcker, spel, pussel sånger o. dyl. Minne,
koncentration, intresse för att lära sig blir större, eftersom
barnet med hjälp av teckenleksakerna får möjlighet att
utveckla tecken till tal.

Finns det flera barn i gruppen som använder tecken, gäller det
att även kunna teckna på respektive barns nivå. Då olika barn
har olika intressen och tecknar olika mycket är det viktigt att
alla kan många, många fler tecken än barnet för att
direkt förstå vad barnet tecknar och genast kunna lära ut nya
tecken vid alla tillfällen.

Barnet har nämligen oftast svårt att upprepa samma
tecken om man ber om det, tecknar ibland otydligt, kanske
fort, slutar teckna, eller blir arg och ledsen om han/hon inte
blir förstådd.

Teckenleksaker stimulerar barnets känsla för tecken!
För att uppnå en god teckenmiljö räcker det inte enbart
med kunniga tecknande personer utan det behövs också
teckenleksaker till barn som behöver tecken. Som små
barn och uppåt i ålder behöver vi alla tillgång till olika
sorters leksaker som hjälper oss att strukturera,
minnas, härma, utveckla fantasin, iakttagelse förmåga,
uthållighet m.m.

Alla barn får kunskap och erfarenhet genom leken
på ett lustbetonat sätt. Kunskaper om sig själv, sin
omvärld, om människor. Genom leken bearbetar barnet
sina upplevelser.

Teckenleksaker vidareutvecklar teckeninlärning!
Teckenleksakerna gör att tecknen blir levande,
intressanta och vidareutvecklar inlärningen av tecken
i leken. När föräldrar läser sagor för barnet eller barnet
 bläddrar i boken, lär det sig  att tolka bilder,känna igen
bokstäver/handalfabetet och tecken.
Barnets känsla för tecken förstärks genom att tecknen
alltid finns kvar att titta på, att härma, att själv känna
igen och sen förstå. Barnet kan leka med samma tecken-
leksak gång på gång och på så sätt naturligt repetera
intressanta tecken så länge han/hon har lust.

Gemenskapen med familjen och andra vuxna!
Familjen, barn och vuxna på förskolan kan samlas runt
teckenleksaker med en bok, ett spel och liknande och
gemensamt använda och lära sig tecken tillsammans. 
Familjen och alla på förskolan får bättre kontakt med
barnet och tecken-kommunikationen kommer igång.

De vuxna tecknar också mer när de har stöd av tecken
i olika sorters teckenleksaker. Det är utvecklande för
barnet att träffa och leka med jämnåriga som också
tecknar. Tillsammans kan de använda olika sorters
teckenleksaker som stärker känslan för tecken, ökar
intresset att göra sig förstådda  och ökar möjligheten
att också bli förstådd. Självkänslan stärks och barnen
lär sig att successivt kommunicera direkt med varandra
och förstå varandras tecken.
 
" LÄSA MED HJÄLP AV TECKEN!"
När barnet känner igen och förstår tecknen i en bok med
tecken, så kan barnet själv  läsa" och förstå bokens innehåll

DET JAG HÖR, DET GLÖMMER JAG.
DET JAG SER, DET KOMMER JAG IHÅG.
DET JAG GÖR ,
DET FÖRSTÅR JAG.
KONFUCIUS
 
Stockholm 2009-2018
Elisabeth A Malmgren
Hörsel- och talpedagog
    

 

TECKENFÖRLAGET I BROMMA
FÖRLAGSCHEF ELISABETH A MALMGREN
 
           Snörmakarvägen 2       
168 38 Bromma
 Tel: 08-377731
© Copyright 2000 - 2018